För att kunna installera och använda Parakeys kontrollenhet på bästa sätt finns det en del rekommendationer och tester som kan hjälpa dig under installationsprocessen. Börja med att lägga till kontrollenheten (dörren) till platsen som den ska installeras hos om den inte redan finns där. Se även till att du har en nyckel till den för att kunna testa av enheten.

Parakey installeras oftast på ett av följande sätt; som fristående dörrkontrollenhet till dörren eller parallellt med ett befintligt passersystem. Du kommer få mer information om inkoppling av dessa sätt längre ner på denna sida.

Placering

Placeringen av enheten spelar stor roll för hur långt ifrån man kan öppna. Räckvidden är upp till 80 meter mellan smartphone och kontrollenhet vid fri sikt. Räckvidden minskar markant om man väljer att placera enheten bakom plåt eller liknande.

Välj att placera enheten så nära dörren, grinden eller porten som användare ska passera.

Prova enheten i det scenario som den ska användas till innan den skruvas fast för att slippa merjobb med en eventuell flytt av enheten. Exempelvis om Parakey ska användas för styrning av en garageport så är det viktigt att du befinner dig i en bil när du provar.

Dessa tester kan göra med enbart inspänning inkopplat till kontrollenheten.

Inkoppling

Enheten kommer förkonfigurerad vid leverans för hur de 7 olika terminalerna beter sig.

 • T1 Ingång - Öppnaknapp, när kretsen sluts sker en dörröppning (flanktriggning).

 • T2 Ingång - Dörrsensor, vid sluten krets anses dörren vara stängd (avstängd vid leverans).

 • T3 Utgång - Matning av lås, kan driva upp till 2A.

 • T4 Utgång - Låssignalering, maxström 20mA.

 • T5 Ingång - Isolerad ingång för öppningstriggning, samtliga utgångar hålls aktiva så länge triggeringången hålls “hög”.

 • T6 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning.

 • T7 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning, vilken dras 100ms för de andra utgångarna.

För att veta mer om hur kontrollenheten beter sig vid olika tillfällen (såsom när man trycker på en öppnaknapp) kan du gå vidare till Hur beter sig kontrollenheten.

Till kontrollenheten rekommenderas 12-24 VDC stabiliserad inspänning. Viktigt är att inspänningen är stabiliserad och inte enbart likriktad AC.

Öppnaknapp

Koppla in öppnaknapp på Terminal 1. Kom ihåg att det räcker att det sker en slutning mellan terminalens pinnar för att öppning ska aktiveras.

Dörrsensor

Om dörrsensor ska användas kopplas den in på Terminal 2. Kom ihåg att vid sluten krets anses dörren vara stängd.

 • För att kontrollenheten ska börja lyssna på signalen från dörrsensorn måste det aktiveras vilket görs när väl enheten är igång (beskrivning finns nedan).

Lås, strömmatning från kontrollenheten

Vid användning av elslutbläck eller liknande kan det drivas genom Terminal 3. Se till att koppla låsets GND till - och låsets inspänning till + vid terminalens markeringar.

 • Om låset kräver 12V kan detta väljas genom att flytta jumpern som sitter vid Terminal 3 från VCC till 12V annars kommer låset att drivas av inspänningen till kontrollenheten.

Lås, separat strömmatning

Vid lås som har separat spänningsmatning och aktivering, strömsätt låset enligt låsets rekommendation. Låset kan sedan aktiveras antingen från Terminal 4 eller Terminal 6. Terminal 4 används ifall låset vill ha en spänning på sin aktiveringssignal och Terminal 6 ifall låset enbart kräver en slutning.

 • Om låset kopplas in på Terminal 4 och kräver 12V kan detta väljas genom att flytta jumpern som sitter vid Terminal 4 från VCC till 12V annars kommer låset att få samma inspänning som är till kontrollenheten.

 • Om låset kopplas in på Terminal 4 kontrollera så att GND kopplas till - och låsets insignal till + vid terminalens markeringar.

Larmförbikoppling

För larmförbikoppling kan Terminal 7 användas. Signalen kan ändras mellan normalt öppen och normalt sluten genom att flytta jumpern vid Terminal 7 till antingen NO eller NC. Om den sitter på NO kommer den att vara öppen fram tills en öppning sker vilket då sluter kretsen. Vid NC är signalen sluten fram tills en öppning sker vilket då öppnar kretsen.

Extern aktivering

Terminal 5 kan användas för extern aktivering. Extern aktivering är lik öppnaknappens funktion, dock kommer den att ha alla utgångar dragna under tiden det finns spänning på terminalen. Terminalen reagerar på inspänning mellan 3 och 24V vilket då anses som aktivering. Den bryr sig inte om vilket håll du kopplar in spänningen på dock gäller det att det är en stabil DC spänning annars kan du få oväntat beteende av kontrollenheten.

Fristående installation

Börja med att hitta en bra position av enheten genom att följa placerings-guiden.

Vid fristående installation rekommenderar vi att man använder förutom lås, en öppnaknapp för att lättare kunna öppna från insidan och i de fall låset kräver, även en dörrsensor. Följ då anvisningarna ovan för hur man kopplar in öppnaknapp och lås och dörrsensor. Vi rekommenderar öppnaknapp på Terminal 1, lås på Terminal 3 och dörrsensor på Terminal 2. Glöm heller inte att sätta dit batteriet.

Följande bilder är på en inkoppling som använder öppnaknapp och dörrsensor samt att kontrollenheten strömsätter låset när en öppning sker.

insert_battery.JPG

Sätt dit batteriet som är till klockan på enheten. +-tecknet på batteriet ska vara vänt uppåt.

1_connector.jpg

Koppla in öppnaknapp på Terminal 1.

2_connectors.jpg

Koppla in dörrsensor på Terminal 2.

3_connectors.jpg

Koppla in låset på Terminal 3.

4_connectors.jpg

Koppla in inspänning på VIN.

Till kontrollenheten rekommenderas 12-24 VDC stabiliserad inspänning. Viktigt är att inspänningen är stabiliserad och inte enbart likriktad AC.

Vid inkoppling av inspänning ska enhetens status-LED lysa med ett vitt sken för att sedan gå över till att blinka blått med ett intervall av cirka 0,5 sekunder. Ifall den blinkar på något annat sätt se mer specifikt din flyer som du fick med i förpackningen eller gå till Statusindikation.

Nu behöver du instruera enheten att börja lyssna på dörrsensorn. Detta görs när väl enheten blinkar blått genom att trycka och hålla in Knapp 1 på kretskortet. Då kommer status-LED:en att blinka grönt vid aktivering och rött inaktivering av dörrsensorn.

Nu när allt är inkopplat testa så att det går att öppna både genom Parakey-appen och med öppnaknappen. Se även till att låset fortsätter att vara spänningssatt sålänge som dörrsensorn inte indikerar att dörren är stängd.

complete.jpg

Översiktsbild på inkoppling.

Komplement till befintligt passersystem

Börja med att hitta en bra position av enheten genom att följa placerings-guiden.

När kontrollenheten används som komplement till ett befintligt system rekommenderar vi att man kopplar in Terminal 6 eller Terminal 4 till en ingång på det befintliga systemet. Kontrollera ifall det befintliga systemet vill ha enbart en slutning av signalen (använd då Terminal 6) eller eller ifall den behöver en spänning på sin insignal (använd då Terminal 4).

Följande bilder är när Terminal 6 används för att aktivera det befintliga passersystemet.

insert_battery.JPG

Sätt dit batteriet som är till klockan på enheten. +-tecknet på batteriet ska vara vänt uppåt.

compliment_1_connector.jpg

Koppla in det befintliga passersystemet på Terminal 6.

compliment_complete.jpg

Koppla in inspänning på VIN.

Till kontrollenheten rekommenderas 12-24 VDC stabiliserad inspänning. Viktigt är att inspänningen är stabiliserad och inte enbart likriktad AC.

Vid inkoppling av inspänning ska enhetens status-LED lysa med ett vitt sken för att sedan gå över till att blinka blått med ett intervall av cirka 0,5 sekunder. Ifall den blinkar på något annat sätt se mer specifikt din flyer som du fick med i förpackningen eller gå till Statusindikation.

Nu när allt är inkopplat testa så att det går att öppna genom Parakey-appen. Se även till att allt beter sig så som du vill att det ska göra.

Hittade du svaret?